Algemene verkoopvoorwaarden

SASU OFF AXIS
Vereenvoudigde naamloze vennootschap met één lid met een kapitaal van 2000 euro
Hoofdkantoor 15 rue Édouard Bourdet, 66100 Perpignan, FRANKRIJK;

 • Telefoon: +33 6 81 46 04 49
 • E-mailadres: contact@directos.eu
 • Registratie: RCS van Perpignan n°814 808 374
 • Intracommunautair btw-nummer: FR11 814 808 374

Algemene verkoopvoorwaarden van producten verkocht op Directos.eu

Artikel 1 - Doel

Deze voorwaarden regelen de verkoop door het bedrijf SASU OFF AXIS van de producten die door de website op de markt worden gebracht.

Artikel 2 - Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (btw en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendingskosten.

In het geval van een bestelling naar een ander land dan Europees Frankrijk, bent u de importeur van het/de betrokken product(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen zijn niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf SASU OFF AXIS

Ze zijn voor uw rekening en zijn uw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij adviseren u om hierover navraag te doen bij uw lokale autoriteiten.

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro's.

SASU OFF AXIS behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product wordt gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van SASU OFF AXIS tot volledige betaling van de prijs.

Productprijzen worden uitgedrukt per stuk (en niet per gewicht). Het gewicht van de stukken wordt ter informatie aangegeven en kan variëren afhankelijk van de stukken, het is een gemiddeld gewicht. Er kan geen korting of tegoed worden verstrekt bij ontvangst van kleinere producten.

Waarschuwing: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 - Bestellingen

U kunt op internet een bestelling plaatsen via de webapplicatie die toegankelijk is op dit adres: https://directos.eu

Bestelmethoden:

 • De klant selecteert zijn gewenste producten door ze aan zijn winkelmandje toe te voegen
 • De klant voert een afleveradres in
 • De klant voert een betaling uit met bankautorisatie, die onmiddellijk wordt geïnd
 • De bestelling wordt vervolgens gevalideerd en ter voorbereiding gelanceerd
 • Zodra de bestelling door de verkoper is verzonden, ontvangt de klant een e-mail met de update van de bestelling, met daarin, afhankelijk van de vervoerder, een trackingnummer voor het/de pakket(ten)

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en wordt uiterlijk bij de validatie van uw bestelling bevestigd.

Het bedrijf SASU OFF AXIS behoudt zich het recht voor om een ​​betaling niet te registreren en een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook, en meer in het bijzonder in geval van een leveringsprobleem of in geval van problemen met de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Kortingsbon

Kortingsbon

Een bestelling kan slechts één kortingsbon bevatten. Elke kortingsbon is onderworpen aan voorwaarden (subtotaal inclusief BTW, Fabrikant, Gebruiker, Totaal aantal gebruiksmomenten, enz.). Het bedrag van de korting kan vast of procentueel zijn, toegepast op het subtotaal van de deelname van de gebruiker of op de verzendingskosten van de deelname. Kortingsbonnen kunnen niet worden gecombineerd, op enkele uitzonderingen na.

Artikel 5 - Validatie van uw bestelling

Elke bestelling die op de website directos.eu verschijnt, impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Elke orderbevestiging houdt uw volledige aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging dienen als bewijs van de transactie.

U verklaart er volledig van op de hoogte te zijn.

De orderbevestiging is de ondertekening en acceptatie van de uitgevoerde bewerkingen waard.

Een samenvatting van uw bestelgegevens en deze algemene voorwaarden zullen naar uw e-mailadres voor de orderbevestiging worden verzonden.

Artikel 6 - Betaling

Het valideren van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.

De betaling voor uw aankopen vindt plaats:

 • per creditcard via het beveiligde Stripe-systeem (https://www.stripe.com), inclusief Giropay (Duitsland) of Bancontact (België) betaalmethoden. De validatie van de betaling wordt verzekerd door de 3D-Secure, verplicht, om de aankopen op internet te beveiligen. De debitering van de kaart wordt pas uitgevoerd op het moment van de volledige validatie van de bestelling.
 • via Paypal (https://paypal.com)
 • via bankoverschrijving (de overschrijvingsgegevens worden per e-mail naar de koper verzonden, er wordt een levertijd verwacht voor de tijd die nodig is om het totale bedrag van de bestelling over te maken)

Artikel 7 - Herroeping

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de consumentenwet, beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of een boete te betalen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen 14 dagen per e-mail een verzoek sturen naar contact@directos.eu of per post naar het adres "SAS OFF AXIS - 15 rue Édouard Bourdet, 66100 Perpignan, FRANCE". ontvangst van uw producten.

Retourzendingen moeten in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies) worden gedaan. In deze context wordt uw verantwoordelijkheid genomen. Eventuele schade die het product bij deze gelegenheid oploopt, kan het herroepingsrecht ongeldig maken.

Retourkosten zijn voor rekening van de koper.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal SASU OFF AXIS de betaalde bedragen terugbetalen, binnen 14 dagen na kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt tijdens de bestelling.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de Consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

 • De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
 • De levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich waarschijnlijk zullen voordoen tijdens de herroepingstermijn.
 • De levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.
 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
 • De levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.
 • De levering van goederen die na levering en door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen;
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de waarde die is overeengekomen bij het sluiten van het contract afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de professional geen invloed heeft.
 • De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken.
 • De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementscontracten op deze publicaties.
 • Transacties gesloten tijdens een openbare veiling.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.

Artikel 8 - Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de Directos.eu website en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor niet-voorradige producten zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
Indien een product na het plaatsen van uw bestelling niet beschikbaar is, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt een terugbetaling verleend.

Bovendien is de website Directos.eu niet bedoeld om zijn producten in grote hoeveelheden te verkopen. Bijgevolg behoudt SASU OFF AXIS zich het recht voor om bestellingen van duizend (1000) identieke artikelen te weigeren.

Artikel 9 - Levering

Producten worden dezelfde dag klaargemaakt en verzonden voor elke bestelling die voor negen uur (09:00) op dezelfde dag is geplaatst (alleen voor particulieren).

De producten worden geleverd op het afleveradres dat tijdens het bestelproces is opgegeven.

Levering wordt aangeboden door:

 • La Poste Colissimo: Levering aan huis, geschatte levertijd: 2 tot 3 dagen
 • Mondial Relay: levering op een relaispunt, geschatte levertijd: 4 tot 5 dagen (enkel voor particulieren)

In geval van te late verzending wordt u een e-mail gestuurd om u te informeren over de eventuele gevolgen voor de aan u aangegeven levertijd.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft u in geval van laattijdige levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel L 138-2 van de consumentenwet. Als u in de tussentijd het product ontvangt, vergoeden wij het en de verzendkosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van de Consumentenwet.

In het geval van leveringen door een vervoerder kan SASU OFF AXIS niet verantwoordelijk worden gehouden voor laattijdige levering uitsluitend te wijten aan de onbeschikbaarheid van de klant na verschillende afspraakvoorstellen.

In geval van weigering om de goederen op te halen, of weigering van levering aan huis, of tijdslimiet voor beschikbaarheid door de vervoerder, om het pakket op te halen, behoudt het bedrijf SASU OFF AXIS zich het recht voor om het bedrag van de werkelijke kosten (kosten gefactureerd aan het bedrijf SASU OFF AXIS) van de levering aan de koper, evenals een bijkomende € 5 voor verwerkingskosten.

De aanbieding voor gratis vervoer is alleen geldig voor levering aan een relaispunt, alleen voor particulieren, en alleen op het vasteland van Frankrijk en België.

Artikel 10 - Garantie

Al onze producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle klachten, verzoeken om ruil of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail of post worden ingediend.

De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze heeft ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.). De verzendkosten worden aan u vergoed op basis van de gefactureerde prijs en de retourkosten worden aan u vergoed op vertoon van de bewijsstukken.

De bepalingen van dit artikel beletten u niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht voorzien in artikel 6.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Franse wetgeving. SASU OFF AXIS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is aan jou om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die je wilt bestellen te importeren of te gebruiken.

Bovendien kan SASU OFF AXIS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het gekochte product.

Tot slot kan SASU OFF AXIS niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van het internetnetwerk, met name een onderbreking van de dienstverlening, externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen.

>

Artikel 12 - Toepasselijk recht bij geschillen

De taal van dit contract is Frans. Deze verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website Directos.eu zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van SASU OFF AXIS. Niemand is gemachtigd om om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de site, softwarematig, visueel of geluid, te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken. Elke eenvoudige of hypertekstlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SASU OFF AXIS.

Artikel 14 - Persoonsgegevens

SASU OFF AXIS behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling, evenals de verbetering van de diensten en informatie die we u sturen.

Ze kunnen ook worden verzonden naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks op de website.

Artikel 15 - Bewijs archiveren

SASU OFF AXIS archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De geautomatiseerde registers van SASU OFF AXIS zullen door alle betrokken partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Laatste update: 02/07/2018